Sigma Designs แจ้งรายชื่อสถานที่รับรองการทดสอบ Z-Wave ใหม่ในประเทศจีน

Institute of Digital Guangdong ทำหน้าที่ให้การรับรองทางเทคนิคอิสระ

FREMONT, Calif., Oct. 10, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Sigma Designs® (NASDAQ:SIGM) ผู้นำการให้บริการโซลูชั่นระบบอัจฉริยะ system-on-chip (SoC) สำหรับแพลตฟอร์ม Connected Smart TV และ Smart home IoT ได้ประกาศในวันนี้ว่าทาง Institute of Digital Guangdong (IDG) จะทำหน้าที่เป็นสถานที่ให้บริการรับรองการทดสอบ Z-Wave ใหม่ในประเทศจีน ทั้งนี้เพื่อขยายขี

Patton และ FiberPlex ผนึกกำลังในการสร้างโรงไฟฟ้าสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารขององค์กร

GAITHERSBURG, Md., Oct. 10, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Patton Electronics— ผู้ผลิต UC คลาวด์ และ IoT ของสหรัฐอเมริกาที่ส่งมอบโซลูชั่นสำหรับบริษัทขนส่ง วิสาหกิจ และเครือข่ายอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการกลยุทธ์ทางธุรกิจกับทาง FiberPlex Technologies ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายระบบสื่อสารดิจิตอลผ่านใยแก้วที่มีการรักษาความปลอดภัย ให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ และตลาดเชิงพาณิชย์

Patton ได้เข้าซื้อทรัพย์สินบางรายการและสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ FiberPlex และได้เริ่มที่จะรวมการดำเนินงานของ FiberPlex ในบริษัทของ Patton ที่