IHMA ได้นำห้องปฏิบัติการทั้งสองแห่งเข้าสู่กระบวนการโลกาภิวัฒน์เป็นที่เรียบร้อยด้วยการรับรองคุณภาพของ IHMA Europe โดยวิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP) เพิ่มการสนับสนุนการทดลองเชิงคลินิกในการพัฒนายาต่อต้านการติดเชื้อและการศึกษาเชิงเฝ้าระวังทั่วโลก

SCHAUMBURG, Ill., March 08, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 (GLOBE NEWSWIRE) — เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 IHMA Europe Sàrl ซึ่งตั้งอยู่ที่ Monthey, Valais, Switzerland ได้รับการรับรองคุณภาพโดยวิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP)  ความก้าวหน้าที่สำคัญครั้งนี้ทำให้ IHMA ทั้งสองแห่งที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ได้รับการรับรองคุณภาพจาก CAP แล้วในขณะนี้  การรับรองคุณภาพเหล่านี้ได้เลื่