Month: March 2023

ProCap Insurance: กำลังขยายขอบเขตการเข้าถึงได้ทั่วโลกของเราเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมประกันภัย

นิวยอร์ก, March 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — ภายใต้สภาวะตลาดในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาและ/หรือเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ของตน วิกฤตการณ์ต่าง ๆ เช่น โรคระบาด…